Slingshots Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Registered
Joined
·
16 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Witam , czy jest tutaj na Forum ktoś z Polski? Mieszkam w Warszawie i szukam pasjonatów procy do wspolnego strzelania.
Chcę rozpropagować ten rodzaj strzelania w naszym kraju .
Chciałbym zorganizować spotkanie połączone z zawodami. Mam fajną i bezpieczną miejscówkę na taką imprezę.

Proszę odezwijcie się w tym temacie.
 

· Registered
Joined
·
2,754 Posts
Hello, is anyone from Poland here on the Forum? I live in Warsaw and I am looking for enthusiasts of a slingshot to shoot together.
I want to popularize this type of shooting in our country.
I would like to organize a meeting combined with a competition. I have a nice and safe place for such an event.

Please contact me on this topic.

Witam , czy jest tutaj na Forum ktoś z Polski? Mieszkam w Warszawie i szukam pasjonatów procy do wspolnego strzelania.
Chcę rozpropagować ten rodzaj strzelania w naszym kraju .
Chciałbym zorganizować spotkanie połączone z zawodami. Mam fajną i bezpieczną miejscówkę na taką imprezę.

Proszę odezwijcie się w tym temacie.
see my post.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top